دپارتمان تبهر

صاحبان و مدیران کسب و کار در هر سازمانی و در هر صنعتی، فارغ از اندازه سازمان یا میزان منابع، ارتباطات و سهم بازار، باید مجهز و مسلط به دانش روز بوده تا بتوانند در جهت ارتقا سازمان گام فزاینده‌ای بردارند. در همین راستا دپارتمان تبهر اقدام به طراحی و برگزاری دوره‌های مختلفی با رویکرد توسعه مهارت‌های مدیران و توانمندسازی رهبران سازمان‌ها نموده است.

آموزش‌های تبهر به سه صورت سازماندهی می‌شود: 

گروه های آموزشی تبهر:

دپارتمان تبهر به منظور تکمیل خدمات آموزشی خود، دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت را درقالب 4 گروه آموزشی به شرح زیر طبقه بندی نموده است:

1
گروه مالی و سرمایه‌گذاری
3
گروه مدیریت و کارآفرینی
2
گروه قوانین و الزامات کسب و کار
5
گروه مالی و حسابداری