گروه قوانین و احکام حقوقی کسب و کار

سازمان‌های مختلف هر روزه در حال ابلاغ مقررات، بخشنامه‌ها و قوانین جدید مالیاتی و حقوقی به زیرمجموعه‌های خود هستند و گاها به دلیل نبودن آگاهی کافی با این قوانین، مدیران متحمل هزینه‌های سنگینی می‌شوند. در این راستا دپارتمان تبهر با هدف آموزش جامع‌نگر که در حوزه آموزش قوانین مالیاتی و احکام حقوقی کسب و کارها تدوین شده است، مدیران و کارشناسان را جهت به کارگیری این احکام و قوانین در هر کسب و کار آماده می‌نماید.

دوره قوانین بیمه، مالیات و کار

دوره حقوق تجارت

دوره مسئولیت‌های حقوقی هیات مدیره

دوره قوانین مبارزه با پولشویی

آنچه مدیران عامل از قوانین و مالی باید بدانند

کارآفرینی و قانون و مقررات مربوطه

کارآفرینی و قانون و مقررات مربوطه