دکتر هادی اکبری

طراح و ایده پرداز در طراحی و باز آفرینی سازمان ها با استفاده از دانش حسابداري مدیریت